" ประกาศสำคัญจากทาง HAJITABI "

เรื่อง การสิ้นสุดบทบาทในฐานะสมาชิกกลุ่ม HAJITABI

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม Hajitabi ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากการหารือกับสมาชิกทั้งหมด ทางเราจึงมติที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สมาชิกทุกคนจะยุติกิจกรรมภายใต้ชื่อกลุ่ม Hajitabi ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้น

ทั้งนี้ อดีตสมาชิก HAJITABI ทุกคนจะยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ VTUBER อิสระต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่มอบความรักและการสนับสนุนสมาชิกทุกคนมาโดยตลอด